DE VERWEVING VAN DE ZIELEN VAN GIOVANNI MANZONI PIAZZALUNGA

20191107_201435

Bij het observeren van de grote werken van de kunstenaar Giovanni Manzoni Piazzalunga wordt men overweldigd door de omhullende en monumentale verheffing van het menselijk lichaam en de meest uiteenlopende uitdrukkingen en gevoelens die herinneren aan de manier van Michelangelo en Leonardo. De schilder bestudeert lichaam en ziel en voelt zich op een bijzondere manier vrouwelijk als een mysterieus, geraffineerd, kostbaar en sensueel onderwerp dat de draden van de wereld beweegt sinds het ontstaan van de mens zelf. De voortdurende zoektocht naar het menselijke zelf wordt zowel op een humanistische als op een spirituele en symbolische manier aangepakt in een echte wervelwind van meerdere vormen en perspectieven die affectiviteit en intimiteit met elkaar vermengen. Giovanni Manzoni Piazzalunga is dus in staat om “nooit de ziel te bewegen zonder het lichaam, noch het lichaam zonder de ziel, zodat door elkaar te verdedigen, deze twee delen hun evenwicht behouden”, zoals Plato zei (428 voor Christus – 348 voor Christus).

20191107_195149
20191107_200303

In de werken van de schilder, zoals in de Mexicaanse werken van de jaren dertig, dansen en omhullen de figuren de toeschouwer in een oneindig moment waardoor hij zich verliest in het verlangen. Een brandend verlangen dat, als het eerst werd vertegenwoordigd met het massale en monochrome gebruik van koffie die door Jackson Pollock wordt achtergelaten om te druppelen, sinds 2018 wordt vertegenwoordigd met de introductie van kleur die doet denken aan de tonen van de Pop Art. Deze nieuwigheid in de kunst van Manzoni Piazzalunga viert een diepere reflectie van het leven, de vrijheid van meningsuiting, de directheid en de sensuele kracht van zijn onderwerpen: met kleur onderzoekt de kunstenaar het eeuwige wonder van de ziel die zijn talent bevestigt in de visie van de hedendaagse wereld.

Voor meer informatie:

volg haar profiel op Instagram

of op zijn website http://www.manzoni.cc/

20191107_195545

THE INTERWEAVING OF THE SOULS OF GIOVANNI MANZONI PIAZZALUNGA

Piazzalunga is overwhelmed by the enveloping and monumental elevation of the human body and the most diverse expressions and feelings reminiscent of the ways of Michelangelo and Leonardo. The painter studies body and soul and in a special way feels feminine as a mysterious, sophisticated, precious and sensual subject that has moved the threads of the world since the birth of man himself. The continuous search for the human self is tackled in a humanistic as well as a spiritual and symbolic way in a real whirlwind of multiple forms and perspectives that mix affectivity and intimacy. Giovanni Manzoni Piazzalunga is thus able “never to move the soul without the body, nor the body without the soul, so that by defending each other, these two parts maintain their balance”, as Plato said (428 B.C. – 348 B.C.). In the painter’s works, as in the Mexican works of the thirties, the figures dance and envelop the viewer in an infinite moment through which he loses himself in desire. A burning desire that, if first represented by the massive and monochrome use of coffee left by Jackson Pollock to drip, has been represented since 2018 with the introduction of colour reminiscent of the tones of Pop Art. This novelty in Manzoni Piazzalunga’s art celebrates a deeper reflection of life, freedom of expression, directness and the sensual power of his subjects: with colour, the artist explores the eternal miracle of the soul that confirms his talent in the vision of the contemporary world.

Leave a Reply