Bianca Beghin

“Ik maak werken waarin de grenzen van de dingen steeds meer lijken te ontsnappen en waarin Kunst een vrije en mysterieuze bekentenis wordt.”
Bianca Beghin

De Paduaanse schilderes Bianca Beghin heeft altijd al een voorliefde gehad voor de kunst, en in het bijzonder voor de schilderkunst, in feite opende zij reeds op zeventienjarige leeftijd de eerste tentoonstelling van haar artistieke loopbaan. Als autodidact met een humanistische en niet academische opleiding heeft Bianca Beghin altijd cursussen gevolgd om haar techniek te perfectioneren totdat zij de Duitse kunstenaar Andreas Kramer ontmoette met wie zij lange tijd het licht en zijn veranderingen, de poëzie van vormen, realisme en abstracties, bekoringen en kleurschakeringen bestudeerde. Haar artistieke poëtica wordt gekenmerkt door de verheffing van de veelvoudige emoties die Moeder Natuur via de bomen uitzendt, in voortdurende verandering, en die door de kunstenaar niet realistisch worden weergegeven, maar in een expressionistische stijl, bijna abstract, waarin de kleur de absolute meester is: Mede door het gebruik van een gemengde techniek doet de chromatische lading die inherent is aan de werken de ziel van de toeschouwer innig vibreren en herinnert zeer sterk aan de Franse beweging van de Fauves (1905-1907) die kleur op een vrije manier gebruikten, in een emotionele en constructieve functie, gecombineerd met vereenvoudigde vormen die vrijgesteld waren van de regels van perspectief en clair-obscur.


Bianca Beghin’s werken zijn aanwezig in Italiaanse, Duitse en Amerikaanse privé collecties.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om de werken van Bianca Beghin beter te leren kennen nodig ik je uit om een kijkje te nemen op haar Instagram profiel en haar website.

“I create works in which the boundaries of things seem to escape more and more and where Art becomes a free and mysterious confession.”
Bianca Beghin

Paduan painter Bianca Beghin has always had a flair for art, and for painting in particular, indeed, at the age of seventeen, she inaugurated her artistic career with her first exhibition. A self-taught artist with a humanistic and non-academic background, Bianca Beghin has always followed training courses to perfect her technique until she met the German artist Andreas Kramer with whom she studied light and its changes, the poetry of forms, realism and abstractions, the temptations and shades of colour. Her artistic poetics is characterised by the elevation of the multiple emotions that Mother Nature conveys through the trees, which are constantly changing and are reproduced by the artist not realistically but in an expressionistic, almost abstract style, in which colour is the absolute master: thanks also to the use of a mixed technique, the chromatic charge inherent in the works makes the observer’s soul vibrate intimately and is very reminiscent of the French Fauves movement (1905-1907) which used colour freely, with an emotional and constructive function, combined with simplified forms exempt from the rules of perspective and chiaroscuro.


Bianca Beghin’s works can be found in Italian, German and American private collections.

The works exhibited here are for sale. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To get to know Bianca Beghin’s works better I invite you to take a look at her Instagram profile and her web site.