Elisabetta Maistrello

Dochter van de kunst in de goudsmedenwereld, de in Vicenza gevestigde kunstenares Elisabetta Maistrello bestudeerde en verdiepte de beeldhouw- en schilderkunst, zowel figuratief als hyperrealistisch: van autodidactisch, dankzij haar grote gevoeligheid en technische strengheid, is zij tot een picturale synthese van onmiskenbare charme en stijl gekomen waarin de hedendaagse dialoog met de oude traditie centraal staat. De voortdurende picturale experimenten hebben de kunstenaar tot een weelderig gebruik van het materiaal gebracht: de kleur wordt met extreme gevoeligheid behandeld en geeft leven aan figuratieve werken met een sterke visuele en emotionele impact die tot leven komen dankzij de zorgvuldige lichttrillingen en een snel, instinctief en expressionistisch gebaar van de kleurvlekken. De techniek van de kunstenaar is een perfecte combinatie van spatelstreken en sterke, slagvaardige, maar tegelijkertijd harmonieuze, complete en door lichte penseeltoetsjes geperfectioneerde. Elisabetta Maistrello’s creatieve daad wordt door haar gedefinieerd als “chromatische excentriciteit”.

De italiaanse kunstenares stelt naast haar werken op doek ook het ART TO WEAR voor: wie het T-shirt koopt wordt een integraal onderdeel van het werk en creëert kunst in beweging. Geen statisch werk dat alleen aan een muur hangt, maar een werk dat door de straten, in de straten, op de pleinen of waar je maar wilt loopt. Meesterwerken op doek die je vandaag draagt en morgen inlijsten. Met de Art to wear koop je geen eenvoudig t-shirt maar een concept, een filosofie en een visie die de waarde van een kunstwerk hebben. Wie zich vandaag de dag geen werk op doek kan veroorloven, kan met dit initiatief nog steeds aan deze wens voldoen.

De werken van Elisabetta Maistrello bevinden zich in Italiaanse en buitenlandse privécollecties, vooral in Amerika, Rusland, China, Spanje en Frankrijk.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om Elisabetta Maistrello’s werk beter te leren kennen nodig ik je uit om haar Instagram profiel elisabetta.maistrello_arte en haar website te bekijken.

Daughter of art in the goldsmith world, the Vicentine artist Elisabetta Maistrello studied and deepened sculpture and painting, both figurative and hyperrealist: from self-taught, thanks to her great sensibility and technical rigor, she arrived at a pictorial synthesis of undeniable charm and style in which the contemporary dialogue with the ancient tradition. The continuous pictorial experimentations have brought the artist to a sumptuous use of the material: the colour is treated with extreme sensibility giving life to figurative works of strong visual and emotional impact that come to life from the support thanks to the careful light vibrations and to a rapid, instinctive and expressionistic gesture of the colour spots. The artist’s technique is a perfect combination of spatula and strong, decisive, but at the same time harmonious strokes, completed and perfected by light brush tip touches. Elisabetta Maistrello’s creative act is defined by her as “chromatic eccentricity”.

The italian artist also proposes, in addition to her works on canvas, ART TO WEAR: whoever buys a T-shirt becomes an integral part of the work and creates art in movement. Not a static work hanging only on a wall, but a work that walks through the streets, in the streets, in the squares or wherever you want. Masterpieces on canvas that you wear today and frame tomorrow. With the Art to wear you do not buy a simple t-shirt but a concept, a philosophy and a vision that have the value of a work of art. Those who cannot afford a work on canvas today can still satisfy this desire with this initiative.

Elisabetta Maistrello’s works are found in private Italian and foreign collections, especially in America, Russia, in China, in Spain and France.

The works exhibited here are for sale. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To get to know Elisabetta Maistrello’s works better I invite you to take a look at her Instagram profile elisabetta.maistrello_arte and her web site.

From Elisabetta Maistrello’s YouTube channel: ART TO WEAR. ART IN MOTION.
Elisabetta Maistrello’s “chromatic eccentricity”