Site icon Italian&Dutch Art by Elisa Manzoni

Gianni Depaoli

De Piëmontese kunstenaar Gianni Depaoli, geboren in 1961, stamt af van de vierde generatie ondernemers in de internationale visserij en werkt later samen met natuurwetenschappelijke musea. Hij baseert zijn artistieke werk op de principes van ecologische duurzaamheid en biodiversiteit, waarbij hij de nadruk legt op de achteruitgang van het milieu door middel van reizende tentoonstellingen die worden ondersteund door musea en institutionele instanties, zowel in Italië als in Europa, waar de zee en haar bewoners terugkeren naar hun waardigheid.
Door het gebruik van elementen die kennelijk bestemd zijn om te ontbinden, zoals de huid van vissen, koppotigen en hun inkten, graten, en het verwerken van materialen van dit edele product, laat de conceptuele kunstenaar zien hoe kunst een instrument wordt om ze op lyrische wijze te kristalliseren. Vandaar de creatie van installaties en werken, picturaal en sculpturaal van tijd tot tijd of figuratief of abstract, die verschillende betekenissen verzamelen en identiteiten aannemen die gekoppeld kunnen worden aan verschillende contexten die steeds verwijzen naar het respect voor de zee en het organisch afval, de laatste schakel in de productieketen, die artistieke en poëtische waarde krijgt. Na jaren van experimenteren en manipulatie van chromatoforen heeft Gianni Depaoli de ideale techniek gevonden om de natuurlijke kleur van deze “hedendaagse fossielen”, die ware iconen worden, ondergedompeld in harsen, te behouden. Een kunst die de kunstenaar zelf “Organic trash art” noemt.

De werken van Gianni Depaoli worden in verschillende musea en ambassades bewaard.

De hier tentoongestelde, en vele andere, zijn beschikbaar voor tentoonstellingen in musea, kunstgalerie en instellingen, maar ook voor de verkoop. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om het werk van Gianni Depaoli te kennen, nodig ik u uit om zijn website en zijn Instagram-profiel te bezoeken.

1 / 11

Descendant of the fourth generation of entrepreneurs in the international fishing industry, and later collaborator of Natural Science museums, the Piedmontese artist Gianni Depaoli, born in ’61, bases his artistic work on the principles of eco-sustainability and biodiversity, emphasizing environmental degradation through itinerant exhibitions supported by museums and institutional bodies, both in Italy and in Europe, where the sea and its inhabitants return to dignity.
Through the use of elements apparently destined to decompose, such as fish skin, cephalopods and their inks, bones, and processing materials of this noble product, the conceptual artist shows how art becomes a tool to crystallize them in a lyrical way. Hence the creation of installations and works, pictorial and sculptural from time to time or figurative or abstract, which collect different meanings and take on identities that can be linked to various contexts, always referable to respect for the sea and organic waste, the last link in the production chain, which obtains artistic and poetic value. After years of experimentation and manipulation of chromatophores, Gianni Depaoli has found the ideal technique to maintain the natural colour of these “contemporary fossils” which become true icons immersed in resins. An art that the artist himself calls “Organic trash art”.

Gianni Depaoli’s works are kept in various museums and embassies.

The works exhibited here, and many others, are available for exhibitions in museums, art galleries and institutional bodies, as well as for sale. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To know the work of Gianni Depaoli I invite you to visit his website and his Instagram profile.

Procedure for the creation of the work: extraction from the preserving liquid and stabilization of the organic; cutting and laying with steel scalpels and needles; insertion of the previously treated organic ink; final result crystallized with methacrylate on fiber.
Installation Eko500 Project, mixed media, parts of Fiat 500, 650 kg of Salmo Salar leather, pallets wooden cases, resin. Original dimensions.
Exit mobile version