Site icon Italian&Dutch Art by Elisa Manzoni

Ilaria Sperotto

De jonge kunstenares Ilaria Sperotto, geboren in Vicenza in ’77, heeft zich na het behalen van haar diploma aan de Universiteit voor Architectuur in Venetië meer en meer toegelegd op de kunst: gedurende enkele jaren heeft zij verschillende kunstenaarsateliers en kunstworkshops gevolgd in Nove di Bassano in Veneto (een plaats die beroemd is om de productie van artistiek keramiek) en sinds 2007 is zij sterk actief in de Italiaanse en buitenlandse kunstscène met collectieve, persoonlijke en performance kunst. Ilaria Sperotto heeft een eclectische artistieke persoonlijkheid in de eeuwigdurende zoektocht naar pure emotie: beeldend kunstenaar, performer, schilder, keramist en auteur van verschillende culturele projecten, waaronder het performance project “Hybris” – geselecteerd in 2018 in de Uffizi Gallery Archive in Florence, al jaren experimenteert ze voortdurend met een kunst die haar emoties en stemmingen interpreteert tussen figuur en materie. In de werken van Ilaria Sperotto is er dus een sterke emotionele intensiteit die gekenmerkt wordt door een evocatieve houding; een expressionistisch-metafysische artistieke poëtica die varieert tussen het abstracte en het figuratieve voorbij de grenzen van de werkelijkheid om de ES van het onbewuste te peilen: Haar schilderkunst is instinctief en onstuimig die, verre van enige beschrijvende bedoeling, tot uitdrukking komt door de opeenstapeling van sterke pigmenten en snelle tekens, die op een resolute manier de onderwerpen onthullen; anders, in de keramiek zijn de onderwerpen verborgen en slechts opgeroepen met vluchtige kleuren om de toeschouwer te betrekken in een actief onderzoek van het zintuig en in de definitie van het beeld.

Ilaria Sperotto’s werken zijn reeds aanwezig in Italiaanse, Franse, Duitse, Belgische, Oostenrijkse en Zwitserse kunstcollecties, en vandaag is ze aanwezig op Nederlands grondgebied met het project Hedendaagse Italiaanse Kunst in Nederland ondersteund door Manzoni Kunst Galerie van Oosterwolde.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop. Voor meer informatie kunt u schrijven naar elisavosmanzoni@gmail.com.

Om meer te weten te komen over Ilaria Sperotto nodig ik je uit om haar website, haar Facebook profiel en Instagram te bezoeken.

3 / 6

After graduating from the University of Architecture in Venice, the young Vicenza artist Ilaria Sperotto, class of ’77, moved closer and closer to art: for several years she attended various artists’ studios and art workshops in Nove di Bassano in the Veneto region (a place famous for the production of artistic ceramics) and, since 2007, she has been very active on the Italian and foreign art scene with group and solo exhibitions and artistic performances. Ilaria Sperotto has an eclectic artistic personality in perennial search of pure emotion: visual artist, performer, painter, ceramist and author of several cultural projects, including the performance project “Hybris” – selected in 2018 in the Uffizi Gallery Archive in Florence, for years she has been continuously experimenting with an art that interprets her emotions and moods between figure and matter. In Ilaria Sperotto’s works there is thus a strong emotional intensity characterised by an evocative attitude; an expressionistic-metaphysical artistic poetics that varies between the abstract and the figurative, going beyond the limits of reality to probe the ES of the unconscious: her painting is instinctive and impetuous which, far from any descriptive intent, expresses itself through the superimposition of strong pigments and fast signs, resolutely revealing the subjects; differently, in the ceramics the subjects are hidden and only evoked with evanescent colours to involve the observer in an active research of the sense and definition of the image.

Ilaria Sperotto’s works are already present in Italian, French, German, Belgian, Austrian and Swiss art collections, and today she is present on Dutch territory with the project Contemporary Italian Art in Netherlands supported by Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde.

The works exhibited here are available for sale. For more information write to elisavosmanzoni@gmail.com.

To get to know Ilaria Sperotto better, I also invite you to visit her website, Facebook profile and Instagram.

Exit mobile version