Mission

Elisa Manzoni         Storico e Critico dell’Arte

Con passione, professionalità e serietà promuovo gli artisti Italiani contemporanei sul territorio olandese per mostrare quanto il panorama artistico italiano sia variegato e qualitativamente alto.

Per raggiungere questo obbiettivo organizzo mostre personali e collettive presso la Manzoni Kunst Galerie di Oosterwolde (vicino a Groningen ed Assen); partecipo ad eventi d’arte e fiere d’arte sul territorio olandese; sono visibile sulle riviste specializzate quali Kunstenaar Magazine, offrendo:

1- un’accurata analisi critica in Italiano, in Olandese ed in Inglese

2- un supporto di vendita/noleggio delle opere d’arte affidatemi

3- un sostegno incisivo sui social media (linkedin, Facebook, Instagram, presto anche su Pinterest)

A chi è interessato ai pezzi d’arte proposti ma è indeciso su quale acquistare, la Manzoni Kunst Galerie offre il servizio gratuito “PROVA L’ARTE A CASA TUA” per dare modo di vedere se l’opera si adatta ai tuoi spazi. Inoltre ogni artista è disponibile ad eseguire “OPERE SU COMMISSIONE” per venire incontro a qualsiasi esigenza del committente.

L’incontro tra le due culture produrrà un’arricchimento reciproco ed una nuova spinta creativa che gioverà entrambe le parti. Per questo obiettivo, la Manzoni Kunst Galerie sta lavorando attivamente per promuovere anche gli artisti olandesi contemporanei da proporre anche su territorio italiano.

Elisa Manzoni kunsthistoricus en -criticus

Met passie, professionaliteit en ernst promoot ik hedendaagse Italiaanse kunstenaars op Nederlands grondgebied om te laten zien hoe gevarieerd en kwalitatief hoogstaand de Italiaanse kunstscene is.

Om dit doel te bereiken organiseer ik solo- en groepstentoonstellingen in de Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde (bij Groningen en Assen); neem ik deel aan kunstevenementen en kunstbeurzen in Nederland; ben ik zichtbaar in gespecialiseerde tijdschriften zoals Kunstenaar Magazine, met aanbiedingen:

1- een nauwkeurige kritische analyse in het Italiaans, Nederlands en Engels

2- ondersteuning bij de verkoop/verhuur van de mij toevertrouwde kunstwerken

3- doortastende ondersteuning op sociale media (linkedin, Facebook, Instagram, binnenkort ook op Pinterest)

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de voorgestelde kunstwerken maar nog twijfelen over welke te kopen, biedt Manzoni Kunst Galerie de gratis service “PROEF DE KUNST BIJ U THUIS” om te zien of het werk in uw ruimte past. Bovendien is elke kunstenaar beschikbaar om “WERKEN OP COMMISSIES” uit te voeren om aan elke eis van de klant te voldoen.

De ontmoeting tussen de twee culturen zal leiden tot een wederzijdse verrijking en een nieuwe scheppingsdrang die beide partijen ten goede zal komen. Met dit doel voor ogen zet Manzoni Kunst Galerie zich actief in om hedendaagse Nederlandse kunstenaars te promoten die ook op het Italiaanse grondgebied worden voorgesteld.

Elisa Manzoni, art historian and critic

With passion, professionalism and seriousness I promote contemporary Italian artists in the Netherlands to show how varied and qualitatively high the Italian art scene is.

In order to achieve this goal, I organise solo and group exhibitions at the Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde (near Groningen and Assen); I participate in art events and art fairs on Dutch territory; I am visible in specialised magazines such as Kunstenaar Magazine, offering:

1- an accurate critical analysis in Italian, Dutch and English

2- support for the sale/rental of the works of art entrusted to me

3- incisive support on social media (linkedin, Facebook, Instagram, soon also on Pinterest)

For those who are interested in the pieces of art proposed but are undecided on which to buy, Manzoni Kunst Galerie offers the free service “TRY THE ART AT YOUR HOME” to see if the work fits in your space. Moreover, each artist is available to execute “WORKS ON COMMISSION” to meet any requirement of the client.

The encounter between the two cultures will produce a mutual enrichment and a new creative drive that will benefit both parties. For this purpose, the Manzoni Kunst Galerie is actively working to promote contemporary Dutch artists to be proposed also on the Italian territory.

On social:

Elisa Manzoni | LinkedIn

Elisa Manzoni | Facebook

Manzoni Kunst Galerie | Facebook

Elisa Manzoni (@criticoarte_italianart_em) • Foto e video di Instagram

Elisa Manzoni – YouTube