Missione / Missie / Mission

Elisa Manzoni         Storico e Critico dell’Arte

Con passione, professionalità e serietà intendo promuovere gli artisti Italiani contemporanei sul territorio olandese per mostrare quanto il panorama artistico italiano sia variegato e qualitativamente alto.

Per raggiungere questo obbiettivo organizzo eventi presso gallerie Olandesi, (presto anche nella mia sede ufficiale vicino a Groningen/Assen), esposizioni on-line e visibilità sul territorio, offrendo:

1- un’accurata analisi critica in Italiano, in Olandese ed in Inglese

2- un supporto di vendita/noleggio delle opere d’arte affidatemi

3- un sostegno incisivo sui social media.

L’incontro tra le due culture produrrà un’arricchimento reciproco ed una nuova spinta creativa che gioverà entrambe le parti. 

Elisa Manzoni kunsthistoricus en -criticus

Met passie, professionaliteit en ernst wil ik eigentijdse Italiaanse kunstenaars op het Nederlandse grondgebied promoten om te laten zien hoe gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig de Italiaanse kunstscene is.

Om dit doel te bereiken organiseer ik evenementen bij Nederlandse galeries, (binnenkort ook in mijn officiële hoofdkwartier in de buurt van Groningen/Assen), online tentoonstellingen en zichtbaarheid op het grondgebied, aanbieden:

1- een nauwkeurige kritische analyse in het Italiaans, in het Nederlands en in het Engels

2- een verkoop/verhuurmedium van het aan mij toevertrouwde kunstwerk

3- Doortastende ondersteuning op het gebied van sociale media.

De ontmoeting tussen de twee culturen zal een wederzijdse verrijking opleveren en een nieuwe creatieve drang die beide partijen ten goede zal komen.

Elisa Manzoni, art historian and critic

With passion, professionalism and seriousness I intend to promote contemporary Italian artists on the Dutch territory to show how varied and high quality the Italian art scene is.

To achieve this goal I organize events at Dutch galleries, (soon also in my official headquarters near Groningen/Assen), online exhibitions and visibility on the territory, offering:

1- an accurate critical analysis in Italian, in Dutch and in English

2- a sales/rental support of the works of art entrusted to me

3- incisive support on social media.

The encounter between the two cultures will produce a mutual enrichment and a new creative drive that will benefit both sides.